INFRASTRUKTUR


Fria Stockholmare vill:

 • Bygga fler broar för bättre infrastrukturförbindelser i Stockholmsregionen och minskad sårbarhet i trafiknätet.

 • Färdigställa Stockholms ringled genom att bygga Österbron. Väl anpassad för kollektiv-, cykel- och gångtrafikanter.

 • Gräva ned Centralbron.

 • Gräva ned kraft- och elledningar. Det frigör dyrbar mark för välbehövd stadsutveckling.

 • Kraftigt bygga ut cykelinfrastruktur värd namnet. Cykelbanor ska ligga upphöjda, jämsides med trottoaren, inte mellan trafikerad gata och parkerade bilar. Cykelnätet ska givetvis vara sammanhängande i hela Stockholms stad.

 • Tydligt separera cykelinfrastrukturen från övriga vägar och gångbanor.

 • Utreda möjligheten att bygga linbanor i Stockholm.

 • Utveckla den vattenburna infrastrukturen.

 • Bygga ut tunnelbanan med fler linjer än vad som är föreslaget idag.

 • Utveckla Arlanda till Nordens främsta flygplats och ett naturligt nav för långdistansflyg.

 • Avveckla Bromma flygplats till förmån för urban stadsutveckling. En ny regionalflygplats kan etableras vid Södertörn.