INVANDRING


Fria Stockholmare vill:

  • Bryta segregationen genom urban stadsutveckling. När barriärerna försvinner växer integrationsmöjligheterna.

  • Satsa på svenskundervisning. Språk och arbete är nycklar till integration. Kommunen ska tillsammans med näringslivet aktivt arbeta för att nyanlända lär sig svenska på arbetsplatserna.

  • Att migrationspolitiken decentraliseras så att respektive kommunerna får ökat självbestämmande och ansvar.

  • Överföra ansvaret för flyktingmottagandet från stadsdelsnämnderna till en central nämnd.

  • Slopa kravet på uppehållstillstånd för gästforskare. De ska istället beviljas uppehållsrätt under vistelseperioden via ett snabbspår i migrationsprocessen.

  • Erbjuda SFI-kurser alla dagar i veckan.