KOMMUN


Fria Stockholmare vill:

 • Att kommunen blir bättre på att söka EU-bidrag.

 • Avskaffa grundstödet till partierna.

 • Sänka partistödet per erhållet mandat.

 • Omfördela partistödet per erhållet mandat direkt till ordinarie fullmäktigeledamöter i form av nytt årsarvode.

 • Slopa nuvarande års- och dagarvoden till ordinarie fullmäktigeledamöter.

 • Slopa IT-stödet till fullmäktigeledamöterna.

 • Avskaffa oppositionsborgarråden och borgarrådsberedningen.

 • Sänka borgarrådens arvoden. Förslagsvis kan de istället motsvara 50% av statsrådens arvoden. Kommunstyrelsens ordförande ska dock erhålla 50% av statsministerns arvode.

 • Slopa politikerpensioner och fallskärmar.

 • Avskaffa stadsdelsnämnderna.

 • Införa kommunalt utjämningsmandat.

 • Införa separata valdagar till kommuner och landsting.

 • Slå ihop stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden till en stadsutvecklingsnämnd.

 • Rationalisera hanteringen av medborgarförslag.

 • Sänka det kommunala skattetrycket.

 • Verka för att det kommunala utjämningssystemet avskaffas.