SÄKERHET och Integritet


Fria Stockholmare vill:

  • Etablera poliskiosker (likt japanska kōban) på strategiskt utvalda platser.

  • Motverka massövervakning.

  • Rensa bort otrygga slyområden och snåriga buskage.

  • Kraftigt förbättra belysningen i hela kommunen.

  • Stadens tekniska system ska utformas utifrån behovet av säkerhet, effektivitet och integritet. Dessa tre behov är inte inbördes rangordnade. 

  • Stadens tekniska system ska vara så decentraliserade som möjligt och baseras på edge computing när data om människor och händelser samlas in. Syftet är att minska onödiga privacyintrång samtidigt som känsligheten för störningar också minskar.