STADSUTVECKLING


Fria Stockholmare vill:

 • Reformera systemet för tomträttsavgälder. Tomträttsinnehavare ska endast betala en avgäld för marken, inte för varje kvadratmeter av byggnaden.

 • Sänka markpriserna och ta ett fast pris för dem.

 • Främja mindre byggbolag och byggemenskaper.

 • Öka byggrätterna, och dra tillbaka dem för byggbolag som inte bebygger marken.

 • Inrätta en stadsplan istället för dagens detaljplaner.

 • Planera för finmaskig fastighetsindelning.

 • Förkorta och effektivisera planprocessen.

 • Bygga i huvudsak slutna stadskvarter med varierad höjd och blandade upplåtelseformer.

 • Anlägga och utveckla sammanhängande stråk och gatunät i hela kommunen.

 • Avskaffa parkeringsnormen.

 • Införa en lokalnorm för nyproduktion och slopa krav på bygglov vid omvandling till publik lokal i befintliga byggnader.

 • Bygga i bullerzoner, under broar och intill ramper.

 • Bygga fler broar.

 • Reformera strandskyddet.

 • Bygga mer i trä.

 • Tillämpa fri höjdsättning vid nybyggnation och främja varierande arkitektur.

 • Levandegöra ytterstaden genom förtätning och etablering av stråk. Sudda ut gränserna mellan nuvarande innerstad och ytterstad.

 • Införa en avgift för överklaganden. Avgiftens storlek varierar beroende på om fysisk eller juridisk person står för överklagandet samt vilken instans som bereder ärendet.

 • Rensa upp bland naturreservaten och stoppa etablering av nya stadsnära naturreservat.

 • Upphäva lagen om Nationalstadsparken. Stockholms stad och berörda grannkommuner ska gemensamt utveckla parkens framtid.

 • Utveckla tät och blandad kvartersstad på Gärdet och Järvafältet. I samma veva angörs nya storskaliga stadsparker.